Niniejszy Regulamin określa zasady na jakich dokonywane będą zakupy w Sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.vanhoyden.com

 1. Postanowienia Wstępne
  1. Sprzedającym jest Ewa Müller, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą VAN HOYDEN Ewa Müller, ul. Kręta 50, 80-217 Gdańsk, NIP: 8392935993, REGON 146068683, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
  2. Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest pod numerem telefonu +48 574 667 288 (opłata według stawek właściwego operatora jak za połączenie standardowe) lub adresem e-mali shop@vanhoyden.com.
  3. Niniejszym Regulamin określa zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedającego.
 2. Definicje
  1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych z dużej litery, należy je rozumieć w następujący sposób:
   1. Cena – określona w złotych polskich lub innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatki płacone na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) należnego Sprzedającemu z tytułu sprzedaży Towarów na rzecz Klienta. Cena nie zawiera kosztów dostawy ani kosztów opłat celnych (w przypadku Klientów spoza UE) i podatków lokalnych w kraju Klienta innym niż Rzeczypospolita Polska.
   2. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
   3. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, niezbędny do dokonania autoryzacji w trakcie logowania do Konta. Hasło określane jest przez Klienta w momencie rejestracji Konta, Zaleca się trzymanie hasła w tajemnicy i nieujawnianie osobom trzecim.
   4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
   5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   6. Konto – uregulowana w niniejszym Regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Klient może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień i Rezerwacji oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę.
   7. Koszyk – udostępniana Klientowi usługa, w ramach Sklepu, polegająca na umożliwieniu mu łatwego złożenia Zamówienia jednego lub kilku Towarów, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy Towarów. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, tj. w ramach jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.
   8. Login – podany przez Klienta w procesie rejestracji Konta jego unikalny identyfikator używany do logowania się do Konta.
   9. Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Klient może otrzymywać od Sprzedającego drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie. Zasady świadczenia usługi określa odrębny regulamin.
   10. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
   11. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
   12. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.vanhoyden.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
   13. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
   14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
   15. Usługa Elektroniczna – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.
   16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
   17. Wymagania techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający, w tym zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu (w przypadku Aplikacji – urządzenie mobilne); (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; w przypadku zawierania Umowy Sprzedaży drogą telefoniczną: (6) z wykorzystaniem telefonu; w przypadku Aplikacji: (7) system operacyjny urządzenia mobilnego: Android w wersji 4.0.3 lub wyższej lub iOS w wersji 9.0.4 lub wyższe, a w zakresie niektórych funkcjonalności także (8) urządzenie mobilne z aparatem fotograficznym i usługą geolokalizacji (GPS). By zawrzeć Umowę Sprzedaży Klient musi posiadać aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
   18. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Usługi elektroniczne świadczone w ramach Sklepu
  1. Sprzedający umożliwia Klientom w ramach Sklepu nieodpłatne korzystanie z następujących Usług Elektronicznych:
   1. Konto;
   2. umożliwienie Klientom korzystania z usługi Koszyk;
   3. umożliwienie Klientom składania Zamówień;
   4. Newsletter.
  2. Konto:
   1. Klientowi umożliwia się korzystanie z Konta po uprzednim wypełnieniu formularza rejestracyjnego i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz potwierdzeniu podanych danych poprzez kliknięcie „Zarejestruj”.
   2. Świadczenie usługi Konta rozpoczyna się z momentem otrzymania przez Klienta potwierdzenia otwarcia Konta wysłanego przez Sprzedającego na podany przez Klienta w formularzu rejestracji adres e-mail.
   3. Klient zobowiązany jest podawać w formularzach prawdziwe i aktualne dane Klienta a w razie ich zmiany zobowiązuje się je niezwłocznie zaktualizować. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta.
   4. Konto otwarte jest na czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez skorzystanie z opcji „USUŃ KONTO” w panelu administracyjnym.
   5. Założenie Konta nie jest wymagane aby złożyć Zamówienie.
  3. Koszyk:
   1. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do Koszyka.
   2. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta, zgodnie z jego wolą, przy czym Koszyk zapamiętuje informacje o Towarach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki, w tym również wylogowaniu, przez okres nie dłuższy niż 7 dni, jednak nie zapewnia dostępności egzemplarzy wybranych przez Klienta Towarów w celu umożliwienia złożenia Zamówienia w późniejszym terminie.
   3. Sprzedający może wysłać na podany przez Klienta w Koncie adres e-mail wiadomość dotyczącą zawartości Koszyka.
  4. Składanie Zamówień:
   1. Zamówienia będą składane na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w części „Zawieranie Umowy Sprzedaży”.
  5. Newsletter:
   1. Usługa Newsletter świadczona jest za wyraźną zgodą Klienta, jej zasady określa Regulamin Newsletter.
  6. Zasady ogólne korzystania z Usług Elektronicznych:
   1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedającego w sposób niezakłócający funkcjonowania działalności Sprzedającego, Sklepu Internetowego;
   2. Klient zobowiązuje się do korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego
   3. Klient zobowiązuje się do korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego;
   4. Klient zobowiązuje się do niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
   5. Klient zobowiązuje się do niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu i realizowania płatności a także modyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez sprzedającego, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Towarów.
   6. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać pisemnie na adres Sprzedającego lub w formie elektronicznej na adres e-mail shop@vanhoyden.com. W reklamacji zaleca się podanie informacji umożliwiających jej rozpoznanie w szczególności daty wystąpienia nieprawidłowości, żądania Klienta, danych kontaktowych składającego reklamację. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, chyba, że z przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny termin. 
 4. Zawieranie Umowy Sprzedaży
  1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie każdego Towaru.
  2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedającym następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.
  3. Zamówienie składane za pośrednictwem Sklepu odbywa się następująco:
   1. Wybrany do kupienia Towar należy dodać do Koszyka w Sklepie;
   2. Następnie Klient wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego Zamówienia; W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również numeru NIP;
   3. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Klienta;
   4. Klient przesyła Sprzedającemu Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu (przycisk: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”). W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu;
   5. Od momentu kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient nie ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach Koszyka poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka;
   6. w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności;
   7. Sprzedający w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji. Po dokonanej weryfikacji Sprzedający przesyła Klientowi na podany adres e-mail informację o potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia w całości lub części albo o braku możliwości realizacji Zamówienia z powodu braku płatności;
   8. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia Zamówienia;
   9. W przypadku braku możliwości realizacji całego Zamówienia, Klient ma możliwość rezygnacji z całego Zamówienia lub wyrażenia zgody na realizację Zamówienia w części wskazanej przez Sprzedającego. W przypadku rezygnacji z Zamówienia, Sprzedający najpóźniej w terminie 14 dni zwróci Klientowi uiszczone przez niego płatności w zakresie objętym rezygnacją;
   10. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. O łącznej cenie wraz z podatkami Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży;
  4. Płatności:
   1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Klienta:
    1. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego,
    2. poprzez płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionych serwisów, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu Internetowego;
   2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów;
   3. Za Zamówienie należy zapłacić najpóźniej w terminie 10 Dni roboczych od złożenia Zamówienia;
   4. Klient dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedającego. Klient ma prawo wycofać swoją akceptację.
  5. Realizacja Zamówienia:
   1. Sprzedający jest obowiązany do dostarczenia Towaru bez wad;
   2. Termin realizacji zamówienia w odniesieniu do każdego Towaru wskazany jest w Sklepie;
   3. Sprzedający przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu;
   4. W sytuacji, gdy w ramach jednego Zamówienia Klient zakupił Towary o różnym terminie realizacji, Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla Towaru o najdłuższym terminie;
   5. Dostawa Towarów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów wskazanych w Sklepie;
   6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty w zależności od wskazanych przez Sprzedającego możliwości;
   7. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Towaru (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedającego oraz czas doręczania Towaru przez przewoźnika, termin zostanie określony w zależności od kraju dostawy, przy czym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekroczy on ​shop@vanhoyden.com Dni roboczych;
   8. Sprzedający może informować Klienta o statusie Zamówienia, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail, SMS lub kontaktując się telefonicznie;
 5. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży
  1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem pkt 5.12 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny; Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta oświadczenia Sprzedającego przed jego upływem.
  2. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład:
   1. pisemnie na adres Sprzedającego;
   2. w formie elektronicznej na adres e-mail: shop@vanhoyden.com;
   3. z wykorzystaniem formularza odstąpienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
  3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
   1. W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru;
   2. W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  5. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
  6. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  8. Sprzedający prosi o zwracanie towaru na adres: VAN HOYDEN, ul. Kręta 50, 80-217 Gdańsk niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
  9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
  10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  11. Jeśli Towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedającego w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
  12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
   8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
   9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
   12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. Reklamacje
  1. W przypadku wystąpienia wady Towaru Klient ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie Cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
  2. Jeśli sprzedany Towar ma wadę:
   1. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady;
   2. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego;
   3. Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
  3. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedającego, Klient jest zobowiązany do dostarczenia tego Towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedającego, na adres ​VAN HOYDEN, ul. Józefa Wassowskiego 16/3A , 80-001 Gdańsk.
  4. Jeśli na Towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
  5. Reklamacje należy kierować na adres e-mail shop@vanhoyden.com lub pisemnie na adres Sprzedającego.
  6. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego nastąpi w terminie do 14 dni od dnia jego otrzymania.
  7. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
  2. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
   1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
   2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
   3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
   4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 8. Dane osobowe
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: VAN HOYDEN Ewa Müller, ul. Kręta 50, 80-217 Gdańsk NIP: 8392935993, działalność gospodarcza prowadzona przez Ewę Müller, zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej.
  2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych niemniej w sprawie Państwa danych osobowych możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: shop@vanhoyden.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w poniższych celach:
   1. w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy takich jak złożenie oferty, korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków umowy itp. – w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE);
   2. w celu realizacji zawartej umowy – w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   3. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w zakresie rozliczeń wynikających z prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości  – w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   4. w celu kierowania do Państwa spersonalizowanych informacji handlowych dotyczących produktów i usług powiązanych lub świadczenia usługi „Newsletter” jeśli wyrazili Państwo na to zgodę – w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
   5. w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w szczególności:
    1. w celu marketingu produktów i usług własnych;
    2. w celach zapobiegania oszustwom;
    3. w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji;
    4. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
    5. w celu badania satysfakcji klientów;
    6. w celach archiwalnych.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, w szczególności podmioty uczestniczące w realizacji umowy takie jak m.in. firmy kurierskie i świadczące usługi pocztowe, podmioty prowadzące działalność  płatniczą (banki, instytucje świadczące usługi płatnicze i rozliczeniowe), a także biura rachunkowe, podmioty świadczące usługi prawne na rzecz Administratora, organy administracji publicznej w zakresie określonym właściwymi przepisami prawa, instytucje finansowe w zakresie dotyczącym świadczenia usług dla Administratora, podmioty wykonujące usługi konsultingowe lub audytowe.
  5. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską. Może być to głównie w związku z:
   1. prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);
   2. wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat;
   3. wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google adsense).
  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy lub korzystania z Konta o ile została aktywowana, a po jej zakończeniu co najmniej przez okres określony przepisami prawa dotyczącymi rozliczeń publiczno-prawnych, nie krócej jednak niż do czasu ostatecznego rozliczenia lub przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze wzajemnej współpracy, a w przypadku powstania sporu do jego ostatecznego zakończenia przez co rozumiemy również skuteczne zakończenie postępowania egzekucyjnego. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO z zastrzeżeniem przepisów RODO odpowiednio do momentu cofnięcia zgody lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
  7. Z zastrzeżeniem właściwych przepisów RODO posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  8. Z zastrzeżeniem właściwych przepisów RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  9. Mają Państwo prawo do przeniesienia swoich danych.
  10. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organy nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  11. W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w celu zawarcia z nami i realizacji umowy, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale w razie ich niepodania zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwa.
  12. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym wykorzystywane do profilowania.
  13. Korzystając z usług Sklepu Internetowego zbierane są pliki cookies. Pliki cookies zbierane są i wykorzystywane zgodnie z Polityką Cookies.
  14. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności.
 9. Zawieranie umów z przedsiębiorcami
  1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących Konsumentami.
  2. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedający ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
  3. Z chwilą wydania przez Sprzedającego Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  4. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za Towaru wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
  6. Odpowiedzialność Sprzedającego w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedający ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem.
  7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedającym, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 10. Postanowienia końcowe
  1. Treści umieszczone w ramach Sklepu stanowią przedmiot ochrony praw autorskich, podobnie jak nazwa Sklepu, wszelkie elementy graficzne oraz prawa w zakresie baz danych i przysługują Sprzedającemu lub jego kontrahentom z którymi zawarł stosowne umowy.
  2. Sprzedający może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu (z wyjątkiem pkt 8 Regulaminu, który dotyczy Klientów niebędących Konsumentami i może ulec zmianie w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa) w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
   1. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedającym lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
   2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
   3. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedającego dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
  3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedający udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.
  4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Klientów posiadających Konto, mają oni prawo do wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych przez Klienta i Sprzedającego Umów Sprzedaży przed zmianą Regulaminu.
  5. Regulamin obowiązuje od dnia 08.01.2019r.
  6. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
  7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt specyfikacji Zamówienia oraz fiskalnego dowodu zakupu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego.
  8. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL: https://vanhoyden.com/customer-service/
  9. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i Sprzedający je stosuje.
  10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  11. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

Link do pobrania formularza zwrotu

Niniejszy Regulamin określa zasady na jakich świadczona będzie na rzecz Klientów Sklepu internetowego www.vanhoyden.com usługa Newsletter.

 1. Postanowienia Wstępne
  1. Usługodawcą jest Ewa Müller, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą VAN HOYDEN Ewa Müller, ul. Kręta 50, 80-217 Gdańsk, NIP: 8392935993, REGON 146068683, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
  2. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod numerem telefonu +48793147811 (opłata według stawek właściwego operatora jak za połączenie standardowe) lub adresem e-mali shop@vanhoyden.com.
  3. Niniejszym Regulamin określa zasady na jakich świadczona będzie przez Usługodawcę na rzecz Klientów Sklepu internetowego www.vanhoyden.com usługa Newsletter.
 2. Definicje
  1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych z dużej litery, należy je rozumieć w następujący sposób:
   1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
   2. Konto – uregulowana w niniejszym Regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Klient może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień i Rezerwacji oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę.
   3. Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa (Usługa elektroniczna), dzięki której Klient może otrzymywać od Sprzedającego drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie. Zasady świadczenia usługi określa odrębny regulamin.
   4. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
   5. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.vanhoyden.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
   6. Usługa Elektroniczna – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.
   7. Wymagania techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający, w tym zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu (w przypadku Aplikacji – urządzenie mobilne); (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; w przypadku zawierania Umowy Sprzedaży drogą telefoniczną: (6) z wykorzystaniem telefonu; w przypadku Aplikacji: (7) system operacyjny urządzenia mobilnego: Android w wersji 4.0.3 lub wyższej lub iOS w wersji 9.0.4 lub wyższe, a w zakresie niektórych funkcjonalności także (8) urządzenie mobilne z aparatem fotograficznym i usługą geolokalizacji (GPS). By zawrzeć Umowę Sprzedaży Klient musi posiadać aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
   8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość.
 3. Newsletter
  1. Klient może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
  2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie spełniające Wymaganie techniczne, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
  3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Klienta w momencie zapisywania się do Newslettera.
  4. Klient, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w na stronie www.vanhoyden.com  swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera i wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o charakterze handlowym, reklamowym lub marketingowym oraz zgodę na przekazanie podanych w formularzu danych podmiotom trzecim, również spoza UE, z pomocą których Usługodawca będzie świadczył usługę. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Klientowi wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Klienta woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Klienta woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Klienta.
  5. Przy świadczeniu usługi Newsletter Usługodawca może korzystać z pomocy podmiotów trzecich, w szczególności firm specjalizujących się w obsłudze newsletter, w tym celu 
  6. Klient może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: shop@vanhoyden.com
  7. Wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.
  8. Zasady ogólne korzystania z Usług Elektronicznych:
   1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania działalności Usługodawcy, Sklepu Internetowego;
   2. Klient zobowiązuje się do korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Usługodawcy w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego
   3. Klient zobowiązuje się do korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy;
   4. Klient zobowiązuje się do niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
   5. Klient zobowiązuje się do niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu i realizowania płatności a także modyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez sprzedającego, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Towarów.
 4. Reklamacje
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać pisemnie na adres Sprzedającego lub w formie elektronicznej na adres e-mail shop@vanhoyden.com. W reklamacji zaleca się podanie informacji umożliwiających jej rozpoznanie w szczególności daty wystąpienia nieprawidłowości, żądania Klienta, danych kontaktowych składającego reklamację. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, chyba, że z przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny termin.
 5. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
  2. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  3. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  4. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  5. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  6. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Dane osobowe
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: VAN HOYDEN Ewa Müller, ul. Kręta 50, 80-217 Gdańsk NIP: 8392935993, działalność gospodarcza prowadzona przez Ewę Müller, zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej.
  2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych niemniej w sprawie Państwa danych osobowych możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: shop@vanhoyden.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w poniższych celach:
   1. w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy takich jak złożenie oferty, korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków umowy itp. – w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE);
   2. w celu realizacji zawartej umowy – w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   3. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w zakresie rozliczeń wynikających z prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości  – w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   4. w celu kierowania do Państwa spersonalizowanych informacji handlowych dotyczących produktów i usług powiązanych lub świadczenia usługi „Newsletter” jeśli wyrazili Państwo na to zgodę – w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
   5. w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w szczególności:
    1. w celu marketingu produktów i usług własnych;
    2. w celach zapobiegania oszustwom;
    3. w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji;
    4. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
    5. w celu badania satysfakcji klientów;
    6. w celach archiwalnych.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, w szczególności podmioty uczestniczące w realizacji umowy takie jak m.in. firmy świadczące usługi obsługi newsletter, a także biura rachunkowe, podmioty świadczące usługi prawne na rzecz Administratora, organy administracji publicznej w zakresie określonym właściwymi przepisami prawa, instytucje finansowe w zakresie dotyczącym świadczenia usług dla Administratora, podmioty wykonujące usługi konsultingowe lub audytowe.
  5. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską. Może być to głównie w związku z:
   1. prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);
   2. wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat;
   3. wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google adsense).
  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy lub korzystania z Konta o ile została aktywowana, a po jej zakończeniu co najmniej przez okres określony przepisami prawa dotyczącymi rozliczeń publiczno-prawnych, nie krócej jednak niż do czasu ostatecznego rozliczenia lub przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze wzajemnej współpracy, a w przypadku powstania sporu do jego ostatecznego zakończenia przez co rozumiemy również skuteczne zakończenie postępowania egzekucyjnego. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO z zastrzeżeniem przepisów RODO odpowiednio do momentu cofnięcia zgody lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
  7. Z zastrzeżeniem właściwych przepisów RODO posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  8. Z zastrzeżeniem właściwych przepisów RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  9. Mają Państwo prawo do przeniesienia swoich danych.
  10. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organy nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  11. W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w celu zawarcia z nami i realizacji umowy, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale w razie ich niepodania zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwa.
  12. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym wykorzystywane do profilowania.
  13. Korzystając z usług Sklepu Internetowego zbierane są pliki cookies. Pliki cookies zbierane są i wykorzystywane zgodnie z Polityką Cookies.
  14. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany Regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
  2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Klienta podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
  3. W przypadku gdy Klient nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
  4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Klient powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: shop@vanhoyden.com, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 1. Zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników
  1. Jako VAN HOYDEN Ewa Müller (dalej: VAN HOYDEN) przywiązujemy dużą wagę do poszanowania i respektowania praw użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem prawa od ochrony ich prywatności.
  2. Niniejsza polityka wyjaśnia stosowane przez VAN HOYDEN zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.
  3. VAN HOYDEN odpowiada za zgodne z prawem wykorzystanie zebranych danych osobowych, które następuje w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo oraz zgodność z przepisami RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
  4. VAN HOYDEN jako administrator danych przetwarza je zgodnie z zachowaniem następujących zasad:
   1. „zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”,
   2. „ograniczenie celu”,
   3. „minimalizacja danych”,
   4. „prawidłowość”,
   5. „ograniczenie przechowywania”,
   6. „integralność i poufność”.
  5. VAN HOYDEN przetwarza dane osobowe w oparciu o właściwe przepisy prawa, tj. art. 6 ust. 1 RODO, to jest:
   1. Twoją zgodę;
   2. wtedy, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
   3. wtedy, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
   4. wtedy, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
   5. wtedy, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
  6. Wyrażając zgodę na wykorzystanie plików cookie przez nasze wszystkie serwisy oświadczasz, że twoja przeglądarka jest ustawiona w tym zakresie zgodnie z twoimi preferencjami.
  7. Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub kilka plików cookie.
  8. Przed wyrażeniem zgody, na komputerze użytkownika zapisywane są pliki cookie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu.
  9. Pliki cookie mogą być zamieszczane przez VAN HOYDEN, jak i podmioty trzecie, z którymi VAN HOYDEN współpracuje. Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.
 2. Informacja na temat zbieranych danych
  1. Aby można było skorzystać z niektórych funkcjonalności oferowanych przez nasz serwis, konieczna będzie rejestracja. Podczas rejestracji pytamy użytkowników o login i hasło, jakiego będzie używał na naszej witrynie. Zostanie też poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez VAN HOYDEN.
  2. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, w szczególności adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w polityce cookies.
 3. Administrator danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych jest: VAN HOYDEN Ewa Müller, ul. Kręta 50, 80-217 Gdańsk NIP: 8392935993, działalność gospodarcza prowadzona przez Ewę Müller, zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej
  2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych niemniej w sprawie Państwa danych osobowych możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [_] lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 4. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe pozyskane w związku z korzystania z serwisu będą przetwarzane przez VAN HOYDEN w następujących celach:
   1. w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy takich jak złożenie oferty, korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków umowy itp. – w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. w celu realizacji zawartej umowy – w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   3. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w zakresie rozliczeń wynikających z prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości  – w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   4. w celu kierowania do Państwa spersonalizowanych informacji handlowych dotyczących produktów i usług powiązanych lub świadczenia usługi „Newsletter” jeśli wyrazili Państwo na to zgodę – w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
   5. w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w szczególności:
    1. w celu marketingu produktów i usług własnych;
    2. w celach zapobiegania oszustwom;
    3. w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji;
    4. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
    5. w celu badania satysfakcji klientów;
    6. w celach archiwalnych.
 5. Kto będzie miał dostęp do danych osobowych
  1. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, w szczególności podmioty uczestniczące w realizacji umowy takie jak m.in. firmy kurierskie i świadczące usługi pocztowe, podmioty prowadzące działalność  płatniczą (banki, instytucje świadczące usługi płatnicze i rozliczeniowe), a także biura rachunkowe, podmioty świadczące usługi prawne na rzecz administratora, organy administracji publicznej w zakresie określonym właściwymi przepisami prawa, instytucje finansowe w zakresie dotyczącym świadczenia usług dla administratora, podmioty wykonujące usługi konsultingowe lub audytowe.
  2. Państwa dane osobowe mogą również zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską. Może być to głównie w związku z:
   1. prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);
   2. wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat;
   3. wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google adsense).
 6. Jak długo będą przechowywane dane
  1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy lub korzystania z Konta o ile usługa została aktywowana, a po jej zakończeniu co najmniej przez okres określony przepisami prawa dotyczącymi rozliczeń publiczno-prawnych, nie krócej jednak niż do czasu ostatecznego rozliczenia lub przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze wzajemnej współpracy, a w przypadku powstania sporu do jego ostatecznego zakończenia przez co rozumiemy również skuteczne zakończenie postępowania egzekucyjnego. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO z zastrzeżeniem przepisów RODO odpowiednio do momentu cofnięcia zgody lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 7. Jakie są prawa użytkowników w związku z zebranymi danymi
  1. Zgodnie z przepisami RODO, z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów, każdy użytkownik ma prawo:
   1. żądania dostępu do danych osobowych go dotyczących;
   2. sprostowania danych;
   3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
   4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
   5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych;
   6. przeniesienia swoich danych osobowych.
  2. Użytkownik ma prawo cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
  3. Przetwarzając dane, które są zbierane za pomocą plików cookie, VAN HOYDEN w większości przypadków nie są w stanie zidentyfikować korzystającego. Zatem jeśli korzystający chciałby skorzystać z przysługujących mu praw, może zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania.
  4. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez VAN HOYDEN istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Co jeśli dane nie zostaną podane
  1. Podanie danych jest dobrowolne lub może być warunkiem koniecznym do zawarcia umowy (np. utworzenia konta w serwisie) lub świadczenia usług. Bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.
 9. Zmiany w Polityce prywatności
  1. Zastrzegamy sobie prawo zmiany przedstawionej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

Gdańsk, dnia 13.12.2018. 

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest VAN HOYDEN Ewa Müller, ul. Kręta 50, 80-217 Gdańsk NIP: 8392935993.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
 6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dopasowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  3. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  4. umożliwienia wyświetlenia spersonalizowanej reklamy – pliki cookies mogą być wykorzystane przez Serwis lub podmioty z nim współpracujące. Dzięki temu reklama zostanie dostosowana do zainteresowań Użytkownika, a liczba jej wyświetleń będzie limitowana;
  5. zezwolenia na integrację serwisów społecznościowych (takich jak Facebook, Google+) z Serwisem.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) niniejszym informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: VAN HOYDEN Ewa Müller, ul. Kręta 50, 80-217 Gdańsk NIP: 8392935993, działalność gospodarcza prowadzona przez Ewę Müller, zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej.
 2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych niemniej w sprawie Państwa danych osobowych możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: shop@vanhoyden.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w poniższych celach:
  1. w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy takich jak złożenie oferty, korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków umowy itp. – w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. w celu realizacji zawartej umowy – w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  3. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w zakresie rozliczeń wynikających z prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości  – w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  4. w celu kierowania do Państwa informacji handlowych dotyczących produktów i usług powiązanych lub świadczenia usługi „Newsletter” jeśli wyrazili Państwo na to zgodę – w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  5. w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w szczególności:
   1. w celu marketingu produktów i usług własnych;
   2. w celach zapobiegania oszustwom;
   3. w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji;
   4. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
   5. w celu badania satysfakcji klientów;
   6. w celach archiwalnych.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, w szczególności podmioty uczestniczące w realizacji umowy, biuro rachunkowe, podmioty świadczące usługi prawne na rzecz Administratora, organy administracji publicznej w zakresie określonym właściwymi przepisami prawa, instytucje finansowe w zakresie dotyczącym świadczenia usług dla Administratora, podmioty wykonujące usługi konsultingowe lub audytowe.
 5. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy lub korzystania z Konta o ile taka usługa została aktywowana, a po jej zakończeniu co najmniej przez okres określony przepisami prawa dotyczącymi rozliczeń publiczno-prawnych, nie krócej jednak niż do czasu ostatecznego rozliczenia lub przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze wzajemnej współpracy, a w przypadku powstania sporu do jego ostatecznego zakończenia przez co rozumiemy również skuteczne zakończenie postępowania egzekucyjnego. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO z zastrzeżeniem przepisów RODO odpowiednio do momentu cofnięcia zgody lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 7. Z zastrzeżeniem właściwych przepisów RODO posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Z zastrzeżeniem właściwych przepisów RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 9. Mają Państwo prawo do przeniesienia swoich danych.
 10. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organy nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w celu zawarcia z nami i realizacji umowy, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale w razie ich niepodania zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwa.
 12. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym wykorzystywane do profilowania.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close